Maa Siddhidatri Puja


logo min

Navratri 2021 9th Day, Maa Siddhidatri Puja Vidhi and Mantra

Siddhidatri Mata is worshipped on the 9th day of Navratri. Her names means: Siddhi - devout power & ‘Datri’ - the giver. The goddess is known for removing ignorance and giving intelligence to realize the eternal power, which is running the entire universe.

About Siddhidatri

Maa Siddhidatri is seated on the lotus and rides a lion. She has 4 arms, where one right arm holds the Gada (mace), other one holds the Chakra (discus weapon), one left arm holds lotus, and the other one holds Shankha (conch). She is the Goddess who holds all the Siddhis.

Legend

Lord Shiva worshipped Devi Siddhidatri to attain all the Siddhis. She made him ideal by giving all what she had and became one with him. God Shiva’s half body turned into Goddess Siddhidatri. Since then, he got the name Ardhnarishwar.

Astrological Aspect

Maa Siddhidatri dominates the planet Ketu and offers wisdom and knowledge. Hence, all the ill impact of Ketu can be pacified by worship her.

Mantras

ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः॥

Prarthana Mantra:

सिद्ध गन्धर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि।
सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥

Stuti:

या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

Dhyana Mantra:

वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
कमलस्थिताम् चतुर्भुजा सिद्धीदात्री यशस्विनीम्॥
स्वर्णवर्णा निर्वाणचक्र स्थिताम् नवम् दुर्गा त्रिनेत्राम्।
शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मधरां सिद्धीदात्री भजेम्॥
पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि रत्नकुण्डल मण्डिताम्॥
प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोला पीन पयोधराम्।
कमनीयां लावण्यां श्रीणकटिं निम्ननाभि नितम्बनीम्॥

Stotra:

कञ्चनाभा शङ्खचक्रगदापद्मधरा मुकुटोज्वलो।
स्मेरमुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥
पटाम्बर परिधानां नानालङ्कार भूषिताम्।
नलिस्थिताम् नलनार्क्षी सिद्धीदात्री नमोऽस्तुते॥
परमानन्दमयी देवी परब्रह्म परमात्मा।
परमशक्ति, परमभक्ति, सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥
विश्वकर्ती, विश्वभर्ती, विश्वहर्ती, विश्वप्रीता।
विश्व वार्चिता, विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥
भुक्तिमुक्तिकारिणी भक्तकष्टनिवारिणी।
भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥
धर्मार्थकाम प्रदायिनी महामोह विनाशिनीं।
मोक्षदायिनी सिद्धीदायिनी सिद्धिदात्री नमोऽस्तुते॥

Kavacha Mantra:

ॐकारः पातु शीर्षो माँ, ऐं बीजम् माँ हृदयो।
हीं बीजम् सदापातु नभो गृहो च पादयो॥
ललाट कर्णो श्रीं बीजम् पातु क्लीं बीजम् माँ नेत्रम् घ्राणो।
कपोल चिबुको हसौ पातु जगत्प्रसूत्यै माँ सर्ववदनो॥