Maa MahaGauri Puja


logo min

Navratri 2021 8th Day, Maa MahaGauri Puja Vidhi and Mantra

Mahagauri Mata is worshipped on the 8th day of Navratri. Maa Mahagauri is known for satisfying all the wishes of her devotees. Her name means: Maha’ - great/immense & ‘Gauri’ - white. As she is quite fair in complexion, she got this name ‘Mahagauri’.

About Mahagauri

Goddess Mahagauri has 4 arms and rides on a bull. One right arm stays in Abhaya Mudra, whereas second one carries the Trishul (trident); and one left arm holds the Damruu (a small hand drum), the other one stays in Varada Mudra.

Legend

The tough austerity of Maa Parvati to get Lord Shiva as her husband hampered her skin. Due to all the calamity of nature, her complexion got black. When Shiva accepted her, he cleaned all the dust and other desecration from her body in the river Ganga. Hence, her real complexion came out, which was exceedingly white. Therefore, she got this name ‘Maha Gauri’.

Astrological Aspect

Planet Rahu is ruled by the Mahagauri Maa. Worshipping her helps in appeasing the ill impacts of this planet.

Mantras

ॐ देवी महागौर्यै नमः॥

Prarthana Mantra:

श्वेते वृषेसमारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः।
महागौरी शुभं दद्यान्महादेव प्रमोददा॥

Stuti:

या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

Dhyana Mantra:

वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहारूढा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम्॥
पूर्णन्दु निभाम् गौरी सोमचक्रस्थिताम् अष्टमम् महागौरी त्रिनेत्राम्।
वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजेम्॥
पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम्॥
प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् त्रैलोक्य मोहनम्।
कमनीयां लावण्यां मृणालां चन्दन गन्धलिप्ताम्॥

Stotra:

सर्वसङ्कट हन्त्री त्वंहि धन ऐश्वर्य प्रदायनीम्।
ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्॥
सुख शान्तिदात्री धन धान्य प्रदायनीम्।
डमरूवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहम्॥
त्रैलोक्यमङ्गल त्वंहि तापत्रय हारिणीम्।
वददम् चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्॥

Kavacha Mantra:

ॐकारः पातु शीर्षो माँ, हीं बीजम् माँ, हृदयो।
क्लीं बीजम् सदापातु नभो गृहो च पादयो॥
ललाटम् कर्णो हुं बीजम् पातु महागौरी माँ नेत्रम् घ्राणो।
कपोत चिबुको फट् पातु स्वाहा माँ सर्ववदनो॥